A A A
  • W związku z wprowadzonym stanem epidemii, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako Właściciel i Zarządca nieruchomości, w uzgodnieniu z firmą świadczącą usługę utrzymania czystości, dokonała zmiany zakresu prac porządkowych poprzez zmniejszenie częstotliwości zamiatania klatek schodowych, z dwóch razy w tygodniu na jeden raz w tygodniu. W zamian dodatkowo wykonywana będzie:

    - codzienna dezynfekcja klamek, uchwytów drzwi wejściowych do klatek, uchwytów i przycisków w windach (w budynkach w nie wyposażonych), przycisków domofonów.    

    dwa razy w tygodniu dezynfekcja włączników światła, klamek drzwi piwnic, skrzynek pocztowych, uchwytów poręczy.

    Dezynfekcja przeprowadzana będzie przy użyciu płynów do dezynfekcji.
       

Regulamin wynajmowania mieszkań

REGULAMIN WYNAJMOWANIA MIESZKAŃ
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBACH OTBS Sp. z o.o.
z dnia 27.12.2004 r.

§1

Niniejszy regulamin określa tryb i zasady wynajmowania lokali mieszkalnych znajdujących się
w zasobach OTBS Sp. z o.o., których budowa została w części sfinansowana preferencyjnym kredytem udzielanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (KFM).

§2

Kryteria i tryb przeznaczania mieszkań dla konkretnych najemców oparte są o przepisy Ustawy
z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. poz. 1070) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2000r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków (Dz. U. Nr 62,poz.719).

§3

Towarzystwo podaje do publicznej wiadomości jakie zasoby mieszkaniowe zamierza wybudować w okresie 2 lat, planowany koszt budowy, orientacyjne terminy zasiedlenia mieszkań oraz miejsce w jakim mogą być składane wnioski o wynajem mieszkań .

§4

Mieszkania należące do zasobów Spółki mogą być wynajmowane wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli:

–osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości,

–dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy najmu, nie przekracza 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie, ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu, więcej niż:

1.o 20% - w jednoosobowym gospodarstwie domowym

2.o 80% - w dwuosobowym gospodarstwie domowym

3.o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w wypadku określonym w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego w art. 30 ust. 1a.

§5

Łączny dochód kandydata i osób przewidzianych do wspólnego zamieszkania powinien gwarantować regularne wpłaty należności wynikających z najmu mieszkania, tj. czynszu i świadczeń.

§6

Określa się minimalny poziom dochodów dla gospodarstwa domowego osób starających się o przydział mieszkania w OTBS w wysokości:

–w jednoosobowym gospodarstwie domowym 950 zł.
–w dwuosobowym gospodarstwie domowym 1 050 zł.
–w trzyosobowym gospodarstwie domowym 1 300 zł.
–w czteroosobowym gospodarstwie domowym 1 550 zł.
–w pięcioosobowym gospodarstwie domowym 1 800 zł.

§7

Przy przydziale mieszkań można stosować niewielkie odstępstwa:

1.ze względów ekonomicznych dla gospodarstw domowych o większej ilości osób po akceptacji BGK, mieszkania o mniejszej powierzchni od podanych minimalnych powierzchni użytkowych /załącznik nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2000r. (Dz.U. Nr 62, poz. 719 z póĄ. zm.)/.

§8

1.Wnioski przyszłych najemców o wynajem mieszkania składa się w siedzibie Spółki
2.Zarząd Spółki może podpisać umowę z przyszłym najemcą po spełnieniu w/w warunków.

§9

Osoby spełniające wymagane kryteria, które brały udział w losowaniu na budynek “B” w obecności notariusza i zostały umieszczone na liście osób oczekujących, w momencie zwolnienia mieszkania w budynku „B” przez dotychczasowego najemcę będą powiadomione wg kolejności o możliwości objęcia takiego mieszkania, aż do wyczerpania w/w listy.

§10

Z osób zakwalifikowanych, ale które nie otrzymały przydziału Zarząd Spółki tworzy listę rezerwową.

§11

Zarząd Spółki zawiera umowy w sprawie partycypacji w części kosztów budowy lokalu mieszkalnego w wysokości określonej przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem warunków określonych w ustawie

§ 12

Przyszły najemca zobowiązuje się wpłacić kaucję w wysokości 12-krotności czynszu za dany lokal obliczonego wg stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu.

§13

Najemca lub osoba ubiegająca się o najem lokalu jest zobowiązana na żądanie Spółki przedstawić zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania.

§14

Najemca zobowiązany jest składać spółce raz na 2 lata w terminie do 31 maja danego roku deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na członka gospodarstwa w roku poprzednim.

§15

W razie nie złożenia przez najemcę deklaracji zgodnie z §13 spółka wypowiada umowę najmu z sankcjami przewidzianymi w ustawie.

§16

W razie złożenia przez najemcę deklaracji niezgodnych z prawdą Spółka wypowiada umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia, a użytkownik lokalu zobowiązany jest płacić Spółce odszkodowanie za korzystanie z lokalu w wysokości 200 % czynszu miesięcznego jaki płaciłby gdyby umowa nie została rozwiązana.

§17

Gdy najemca wykaże dochody przekraczające określoną w paragrafie 4 wysokość Spółka może wypowiedzieć umowę w części dotyczącej czynszu i zastosować czynsz wolny.

§18

Najemca ma obowiązek informować niezwłocznie Spółkę o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego. W przypadku, gdy informacja została zatajona mają zastosowanie sankcje wg § 15.

§19

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2005 r.

Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

32-600 Oświęcim, ul. 11-go Listopada 16c
tel  33 486 95 72
tel. 33 445 42 75
tel. 33 844 40 64
tel. 33 841 17 18
fax 33 445 42 71
Adres e-mail: sekretariat@
Po znaku @ należy dopisać otbs.eu
 
 
 
Godziny otwarcia:
Poniedziałek 7.oo – 15.oo
Wtorek 7.oo – 16.oo
Środa 7.oo – 15.oo
Czwartek 7.oo – 15.oo
Piątek 7.oo – 14.oo